ALVSEIKESBORDERCOLLIE .NO           

Randi sine hunder

Keyla

NO48862/14

født 22.05.2014

Far: Akersborg Pyro

Mor: Ceildh

Bella

Ziva

Cindy

Sheila

Henry sine hunder

Nya

NO

født:

Far: NO         Akersborg Don

Mor: NO        Gin (verdensmester)

Fay

NO

født:

Far: Akersborg Don NO41893/15

NO

Mor: Akersborg Fibula

NO